El Pla Especial de Protecció serà el document que ha d’aglutinar totes les iniciatives i estratègies que es troben en marxa i les que es plantegen per a un futur a curt i llarg termini, respecte de la qualitat del teixit residencial, la qualitat i sostenibilitat de l’espai lliure, del paisatge urbà, la mobilitat, els equipaments, l’incentivament de les activitats econòmiques i el manteniment del valor cultural i patrimonial de l’àmbit de Ciutat Vella.

El debat que s’obrirà a la ciutadania a partir del procés de participació pública es basarà en tres eixos, que són els següents:

ORDENACIÓ, PROTECCIÓ I GESTIÓ
Definició de les condicions urbanístiques que regulen el paisatge urbà.
Catalogació del patrimoni.
Agilitat en el procés de gestió, tramitació i sol·licitud de llicències.

INFRAESTRUCTURA VERDE URBANA
Establir millores en la qualitat de l’espai públic.
Definir accions que fomenten una mobilitat sostenible.
Orientar sobre aspectes referits a la qualitat de la imatge urbana.

REGULACIÓ D’USOS I ACTIVITATS
Recuperar el teixit residencial.
Compatibilitzar la terciarització del paisatge urbà amb la idea de barri.
Augmentar la qualitat i quantitat d’equipaments i dotacions.

 

El DOCUMENT D’INICI es pot descarregar o veure en pantalla als següents enllaços: