El Pla Especial de Protecció serà el marc jurídic-tècnic que servirà de referència a les actuacions dels particulars i a les de l’administració pública, establint les condicions que afavorisquen la reactivació socioeconòmica, patrimonial i cultural.
El Pla procurarà la posada en valor del patrimoni de Ciutat Vella, sense que la protecció resulte un obstacle per al desenvolupament de la revitalització urbana sinó un incentiu perquè aquesta es produïsca.
El planejament determinarà el manteniment i conservació dels valors de l’àmbit: la trama urbana, el parcel·lari; la silueta paisatgística, el paisatge cultural i històric, la relació entre els espais urbans; la forma i aspecte dels edificis, l’estructura, volum, estil, escala, materials, color, decoració; els espais lliures i espais verds, la relació entre la població i el seu entorn; les tradicions i funcions adquirides per la població i la pròpia població i residents que mantenen viva aquesta part de la ciutat.
La regulació del Pla anirà encaminada a consolidar la imatge de Ciutat Vella articulant els seus components tradicionals amb la consecució d’imatges i referències innovadores. Es pretén reforçar i enriquir la cultura d’aquesta part de la ciutat tot conjugant història, identitat i innovació.