Per a obrir el debat a la ciutadania es treballarà sobre tres eixos d’acció. Aquestos són una eina per a la síntesi d’informació, per a la comunicació del pla i per a afavorir un espai de construcció social del diagnòstic i les propostes del pla.

Els tres eixos són els següents:

ORDENACIÓ, PROTECCIÓ I GESTIÓ.

En este eix es despleguen les accions referents al planejament urbanístic i la protecció del patrimoni.

INFRAESTRUCTURA VERDA URBANA.

En este eix es despleguen les accions referents a l’espai públic i la mobilitat.

REGULACIÓ D’USOS I ACTIVITATS.

Ací es desplegaran les accions referents a la integració de diferents usos en l’àmbit territorial, bé siguen terciaris, dotacionals o residencials.